Om ledelse

Tidløs ledelse

Platon

Innen ledelsesfeltet er det mange teorier om hva ledelse er og forskjellige metoder på hvordan lede, hvordan implementere strategi, hvordan oppnå mål og få resultater osv. Det er et mylder av trender innen ledelse: mangfoldigledelse, endringsledelse, verdiledelse, kvalitetsledelse, tillitsbasert ledelse, agil ledelse osv.  Som oftest er det bare nye ord om metoder som omhandler det samme, bare nye innpakninger.

Jeg er opptatt av hva innen ledelse som ikke endrer seg over tid.

Hva er kjennetegnet på god ledelse gjennom alle tider?  Ledelse handler om å få gode resultater gjennom andre, og det får man bl.a ved å få alle til å jobbe mot samme mål. Det høres lett ut...  

Hvordan får man til det...  En viktig faktor som bidrar er å kunne se og snakke med medarbeiderne direkte med tydelighet og varme. Hvordan det har blitt gjort er avhengig av tiden man lever i.  Hvordan man gjorde det på Platons tid er annerledes enn i dag, men formuleringen til Platon er likevel tidløs. Platon hadde allerede i år 400 f.Kr. følgende syn på ledelse:

 

”Kongelig kunst er lederens evne til å veve sammen sinnene og inspirere dem til frivillig å tilpasse seg og innordne seg. En slik kunst forutsetter at lederen har en strukturert karakter og at han samtidig har evnen til å sette seg inn i andres liv, og behandle dem etter deres egenart og posisjon.”


Det som står fram for meg her er "evnen til å sette seg inn i andres liv, og behandle dem etter deres egenart og posisjon." Det å kunne sette seg inn i andres liv, og behandle dem etter deres egenart og posisjon, om handler både evne empati og å bygge tillitt. Det er en essensiell kompetanse for en leder også i dag, selv innholdet i jobbene er annerledes og verden er mer kompleks med internasjonalisering, digitalisering, for ikke å snakke om alle lover og regler som rammer inn og regluerer arbeidslivet. Selv om mye er forskjellig, er det spennende å se at tanker om god ledelse er evigvarende.  


I dag handler det om involvering, påvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen og hele tiden for å innfri organisasjonens strategi, målsettinger og bunnlinja.


Lederrollen er blitt mer kompleks, og oftere enn før har ansatte større krav til sin arbeidsgiver. Det er konkurranse om de beste hodene, og ansatte har forventninger til utvikling og utfordringer, for å bli hos arbeidsgiver. Det handler om å rekruttere og beholde. Dette stiller igjen større krav til at lederen ser alle ansatte,  er varm og tydelig. Ikke minst skal lederen gi tilstrekkelig med utfordringer og utviklingsmuligheter. 

Ledelsesmetoden som i dag er nødvendig for å møte disse kravene vil jeg kalle relasjonsledelse


...eller som jeg kaller det: VarmtHjerteLedelse.Relasjonsledelse

God ledelse handler om å lede alle medarbeiderne, også de som du som leder ikke har naturlig god kontakt med. Der hvor du kjenner du har mindre kontakt, eller der du er litt usikker, akkurat der har du et ansvar for å være ekstra oppmerksom. Du skal se etter gode ting hos alle dine medarbeidere. Se og ha fokus på hva som gjøres bra av andre hver dag, og fortelle det.


Lederen skal jobbe for å kjenne sine medarbeidere: hva skal til for at hver enkelt henter ut sitt potensial? Lederen har et overordnet ansvar for å legge til rette for en kultur som kjennetegnes av åpenhet, tillit, ser etter bra ting hos hverandre, hvor man snakker til hverandre og sjekker ut misforståelser før de utvikler seg til konflikter. Lederen trenger et relasjonelt mot til å gi tilbakemeldinger som ansatte trenger for å gjøre en god jobb, dette må gjøres på en konstruktiv måte, og helst med varme. Kort sagt så skal lederen ha et hjerte for sine ansatte. Lederen er rollemodell, og den som bygger kulturen sammen med sine ansatte. Lederen må vise vei, for å skape et arbeidsmiljø med trivsel, som fører til gode resultater. Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. I dag er de menneskelige ressursene selve organisasjonen.


 

Kjennetegn på relasjonslederen

 • Snakker fra hjerte
 • Lytter
 • Er åpen
 • Er tydelig og direkte
 • Er tydelig på krav og forventninger
 • Resultatorientert
 • Er her og nå
 • Har øyenkontakt
 • Har en coachende lederstil
 • Ser etter det som er bra hos alle andre
 • Gir anerkjennelse
 • Observerer omgivelsene, uten å dømme.
 • Skaper varme og kontakt i relasjoner
 • Pleier hver relasjon ulikt fordi alle relasjoner er unike
 • Involverer ansatte i endringer
 • Skaper utvikling sammen med andre


Har relasjonelt mot til å:


 • Gi tilbakemleldinger i kontakt med andre
 • Være åpen og personlig når nødvendig
 • Anvende følelser, i tillegg til en intellektuelt og analyserende fremgangsmåte


I oppmerksomheten ligger kuren...


 • Ha oppmerksomhet på å ha kontakt med andre i motsetning på å si det riktige


 • Ta personlig ansvar i motsetning til å forklare eller legge skylden på omgivelsene


 • Skape åpenhet og tillitt i motsetning til taktisk hensynsfullhet


 • Synliggjøring og klargjøring i motsetning til å unnvike og dekke over


 • Handling ut fra oppmerksomhet i motsetning til å snakke om hva som burde gjøres